10.1 Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutím vydaným obecním úřadem Vacov se podávají prostřednictvím tohoto obecního úřadu ve stanovené lhůtě Krajskému úřadu Jihočeského kraje. Lhůty a způsoby stanovují zvláštní předpisy (např. zákon č. 71/1967 Sb. o správním řízení) a jsou vždy obsaženy v textu poučení na konkrétním rozhodnutí.


Opravné prostředky proti rozhodnutím orgánů obce v samostatné či přenesené působnosti lze podat kdykoliv písemně Krajskému úřadu Jihočeského kraje.


Došlo-li rozhodnutím úřadu ke zkrácení práv fyzické nebo právnické osoby, lze podat žalobu k příslušnému soudu.


Proti rozhodnutí obecního úřadu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí.