Prorovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže čase.