Zasedání ZO č. 2 ze dne 13.12.2006.

 

Zasedání zastupitelstva obce

                        Číslo:                        2

                        Datum:                        13.12.2006

            Zápis:

                Program:        1) Zahájení.

                                    2) Volba pracovních komisí.

                                    3) Vodné, stočné.

                                    4) Jednací řád ZO.

                                    5) Volba výborů a komisí obce.

                                    6) Odměny neuvolněným členům ZO.

                                    7) Ekologizace vytápění Vacov.

                                    8) Územní plán obce Vacov.

                                    9) Rozpočtové provizorium a rozpočtový výhled.

                                    10) Žádost o prodloužení nájmu.

                                    11) Závětní dědictví.

                                    12) Různé

K bodu 1:    Starosta obce přivítal přítomné na 2. zasedání, přítomno je 13 členů ZO /viz prezenční listina/. Zápis č. 1 byl ověřen bez námitek.

K bodu 2:   

Zapisovatelkou určil starosta paní Hanu Daňhovou.

 

Návrh členů návrhové komise M.Moutelík, Ing. V.Frič, Ing. M.Roučková.

Hlasování : pro 9, proti 0, zdržel se 3.

 

Návrh ověřovatelů zápisu v abecedním pořadí -   Ing. Z.Novák, MVDr. Fr.Roučka.

Hlasování : pro 10, proti 0, zdržel se 2.

 

Návrh programu přednesl starosta obce,

Hlasování : pro 12, proti   0, zdržel se 0.

 

Přišel J.Šťastný a F.Česánek přítomno 14 členů ZO.

 

K bodu 3:    Vodné a stočné /viz. příloha č. 1/

Starosta požádal o komentář Ing. Z. Nováka, který se touto problematikou již řadu let zabývá.

Ing.Novák – v návrhu cen od 1.JVS nebyly zjištěny nesrovnalosti. Cenu vodného ovlivňuje zejména klesající spotřeba vody, tudíž nezbytné režijní náklady se rozmělňují do menšího odběru. Do ceny stočného se promítlo navýšení plateb za el. energii a likvidaci kalů. Zpracovány byly 2 cenové varianty vodného a stočného. U varianty č.1 se promítly zvýšené náklady do paušální i pohyblivé složky, u varianty č. 2 pouze do složky pohyblivé (skutečně odebraných i vypouštěných vod). RO upřednostňuje variantu č.1 jako spravedlivější.

Ing. Trnka – cena je věcně regulovaná, 20% nákladů je možno dát do pevné složky.               Je systémově lepší mít pevnou složku, jedná se o platbu za udržování systému. Připravuje se novela zákona o vodném a stočném, cena by měla být obvyklá v místě, výše v poměru k ceně za spotřebu.

MVDr. F.Roučka – myslí si, že rada této záležitosti nevěnovala patřičnou pozornost, zastupitelé neměli tento bod avizován v předen zaslaném programu ZO. Podklady vychází z neuceleného roku. Navrhuje odložení tohoto bodu na další zasedání ZO.

Starosta obce – podklady k této záležitosti byly zastupitelům předem zaslány, je však pravdou, že v návrhu programu tohoto jednání nebyl tento bod uveden.

Ing. Trnka – cena se stanovuje na celý rok, pokud by bylo projednáno v lednu, došlo by ke změně nejdříve od února.

Ing.Novák – je možno uznat fakt, že nebyl bod uveden v návrhu programu. Neví, co by se na odložení projednání tohoto bodu získalo. Touto problematikou se zabývá intenzivně již 8 let, za tuto dobu vzrostly vlastní náklady pouze o nárůst poplatku státu za odběr podzemních vod. Je lepší stanovit cenu k 1.1.

Starosta obce – dal hlasovat o odsouhlasení vodného a stočného na tomto zasedání ZO.

Hlasování: pro 11, proti 1, zdržel se 2.

 

Hlasování pro variantu č.1 : pro 11, proti 0, zdržel se 3.

 

K bodu 4:    Jednací řád ZO Vacov /viz příloha č.2/.

Ke stávajícímu jednacímu řádu nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na změny.

Hlasování : pro 14,            proti            0,   zdržel se 0.

 

K bodu 5:   

Starosta obce přednesl návrhy složení finančního a kontrolního výboru obce.

Finanční výbor : Ing. Roučková, M.Moutelík, Mgr. Říha

Hlasování : pro 12,            proti            0,   zdržel se 2.

Kontrolní výbor : Ing. Frič, M.Molitor, Mgr. V.Štěpánek

Hlasování : pro 13,            proti            0,   zdržel se 1.

Starosta seznámil přítomné se složením stavební komise RO : J.Šťastný, V.Chum, M.Bůžek

K bodu 6:   

Starosta obce předložil zastupitelům v souladu s předchozím jednáním RO návrhy odměn neuvolněných členů ZO – navrženy na úrovni minulého funkčního období s platností od 1.12.2006

Hlasování : pro 14,            proti            0,   zdržel se 0.

K bodu 7:   

Starosta obce seznámil zastupitele se záměrem rekonstrukce obecní kotelny ve Vlkonicích a stávajících rozvodů tepla. Podrobnější komentář přednesl st.technik obce.

V.Chum /viz příloha č.3/

Rekonstrukce kotelny a rozvodů je nezbytná záležitost s ohledem na stáří tohoto zařízení. Jednání probíhají i s bytovým družstvem v zájmu napojení byt. domů v této lokalitě.Spalována by měla být dle tohoto záměru biomasa, je však možno topit v těchto kotlích v případě výpadku paliva - biomasy i uhlím. Firma, která záměr zpracovává je schopna kotelnu i provozovat – zajišťovat palivo apod.

J.Šťastný – zajistit napojení bytovek.

Starosta obce – informovat občany v rámci družstva, seznámit nájemníky s reálnou cenou za teplo.

st.technik – zaručit plné napojení nelze, připravit přívody i pro případ, že by se některá bytovka připojit nechtěla.

Starosta obce – účelem je snížení emisí, snížení stávající ceny tepla, v bytových domech se počítá s instalací výměníků, aby nedošlo vlivem tlaku k poškození stávajícího topného systému.

Ing.Novák – kotelna je majetkem obce, současný stav nezaručuje bezporuchový chod. Finanční zdroje z dotací jsou vázány na ekologizaci vytápění. Cena vytápění je daná účinností teplovodu, pokud se tohle vyřeší, budou i ceny tepla přijatelné.

Ing. Zloch – školka se vytápí elektřinou?

Starosta obce – počítá se s napojením i školky.

M.Moutelík – zda někdo dělal předběžné propočty?

st. technik – předběžný propočet je   cca o 100,- Kč nižší za 1GJ, oproti současné ceně /cca 340 Kč/ Výhledově se očekává schválení ekologické daně na fosilní paliva. Návrh na usnesení.

Hlasování : pro 14,            proti            0,   zdržel se 0.

 

K bodu 8: Změna č. 3 ÚP SÚ Vacov /viz příloha č.4/.

Návrh a materiály obdrželi zastupitelé předem, st.technik seznámil s úpravami změny č.3 ÚP. Odbor ŽP MěÚ Vimperk provedl určité redukce ploch pro výstavbu, bylo možno rozporovat, ale celý proces by se neúměrně prodloužil.

Starosta obce – po určité době je možno zredukované prostory znovu iniciovat změnou ÚP.

MVDr.Roučka – jaká byla účast na projednání změny?

Stavební technik – bylo zveřejněno ve vývěskách, zpravodaji obce, veřejnou vyhláškou.

MVDr. Roučka – na čí popud se změna zpracovává?

Starosta obce – bylo zájmem obce, aby byly stanoveny lokality na výstavbu pro bydlení, došlo ke zhodnocení těchto pozemků i ve vlastnictví soukromých osob.

Ing.Novák – st.komise a rada obce hledala nejvhodnější pozemky pro možnou výstavbu v obci.

J.Šťastný – nový stavební zákon neumožňuje stavět mimo intravilán obce.

St.technik přednesl návrh usnesení ZO ke změně ÚP SÚ Vacov č.3.

Hlasování : pro 14,            proti            0,   zdržel se 0.

K bodu 9:      Rozpočtové provizorium.

Podklady byly zaslány členům ZO, přednesl starosta obce /viz příloha č. 5/

Hlasování : pro 14,            proti            0,   zdržel se 0.

 

            Rozpočtový výhled – též bylo zasláno členům ZO /viz příloha č.6/.

            Hlasování : pro 14,            proti            0,   zdržel se 0.

 

Zrušení směrnice evidence majetku z roku 2004 - omylem nebyla zrušena, a již se řídíme směrnicí z roku 2005.

            Hlasování o zrušení : pro 14,            proti    0,   zdržel se 0.

           

K bodu 10:    Žádost pana Františka Reindla o prodloužení nájmu areálu koupaliště Rohanov.

Starosta obce – koupaliště bylo v tomto roce provozováno dobře, nebyly zaznamenány výtky ani stížnosti. Doporučuje prodloužení nájmu na 5 let.

J.Šťastný – dobrý nájemník, pořádek, rozumné jednání. Došlo též k potřebnému rozšíření parkoviště.      

Hlasování o pronájmu na 5 let panu F.Reindlovi za podmínek dle minulé smlouvy:

pro 14, proti            0, zdržel se 0.

K bodu 11:    Závětní dědictví.

Starosta seznámil přítomné se závětním dědictvím po paní Margitě Mrázové z Příbrami. Přečten byl protokol z jednání v notářské kanceláři dne 21.11.2006. Projednávala již i rada obce. RO doporučuje trvat na dědictví ve znění závěti p. Margity Mrázové. Tyto finanční prostředky použít na již zahájenou výstavbu domu pro seniory. Na budově bude umístěna tabulka se jmény dárců.

Hlasování : pro 14,            proti            0,   zdržel se 0.  

K bodu 12:      

Starosta obce – firma Rumpold Vodňany dodala dodatek č. 9, ke svozu a likvidaci komunálního odpadu. Navyšuje úložné o dalších 100,- Kč/tunu (poplatek státu), úložné již činí 1000,- Kč/tunu bez DPH. Obec do této sféry doplácí více než 0,5 mil. Kč ze svého rozpočtu. Je třeba řešit.

- informace o stížnosti na pana V.Bláhovce z důvodu nevhodného využívání st. parcely v obytné zóně Vlkonice.

Ing. Zloch – kdy dojde k opravě staré cesty do Přečína?

Starosta – v jarních měsících.

Starosta závěrem popřál zastupitelům i přítomným občanům hezké prožití vánočních svátků a zdraví a štěstí v novém roce 2007.

Ing. V. Frič přednesl návrh na usnesení č.2

Usnesení č. 2

ze dne 13. prosince 2006

 

I. ZO schvaluje :

1)     variantu č.1 předloženého návrhu výše vodného: paušální částka 24,- Kč/měsíc, 1m3 18,29 Kč a stočného: paušální částka 12,- Kč/měsíc 1m3 13,28 Kč pro rok 2007.

2)     znění jednacího řádu ZO stejné jako v minulém volebním období.

3)     složení finančního výboru a to jmenovitě: Ing. M.Roučková, Mgr. Z.Říha, M. Moutelík.

4)     složení kontrolního výboru a to jmenovitě: Ing. V.Frič, M. Molitor, Mgr. V.Štěpánek.

5)     výši odměn neuvolněným členům ZO s platností od 1.12.2006 následovně:

místostarostka obce          2590,- Kč/měsíc

členové RO                                930,- Kč/měsíc

předseda st.komise+člen ZO         1010,- + 100,- Kč/měsíc

předseda fin.výboru+člen ZO     100,- + 100,- Kč/měsíc

předseda kont.výboru+člen ZO     100,- + 100,- Kč/měsíc

členové ZO                                     100,- Kč/měsíc

6)     záměr

-         rekonstruovat systém centrálního zásobování teplem (dále jen CZT) na ekologické spalování biomasy, dodávané z kompostárny Jarošovice v Týně nad Vltavou v kotelně CZT.

-         podat žádost o dotace na SFŽP v rámci operačního programu Životní prostředí nebo jiného vhodného programu.

-         aby veškeré finanční prostředky pro přípravu dotací a realizaci rekonstrukce kotelny CZT, rozvodů, připojení nových odběratelů na systém CZT (zejména SBD a MŠ) nebyly vynakládány obcí, ale firmou.

-         aby podmínkou úspěšnosti celé akce bylo snížení nákladů na vytápění v obci po realizaci navrhovaných opatření.

-         Pokud výše uvedené podmínky budou splněny, bude jednáno o zajištění provozu kotelny s firmou Trigat.

7)     návrh souborného stanoviska ke konceptu řešení Změny č.3 Územního plánu sídelního útvaru Vacov /viz příloha/

8)     rozpočtové provizorium na r. 2007.

9)     rozpočtový výhled obce Vacov na r. 2008 a 2009.

10) zrušení směrnice evidence majetku z r. 2004.

11) prodloužení nájemní smlouvy na areál koupaliště Rohanov pro p. Reindla na dobu pěti let (2007- 2011).

 

II. ZO bere na vědomí :

1) složení stavební komise a to jmenovitě: J. Šťastný, V. Chum, M. Bůžek

III. ZO ukládá :

1) ZO ukládá starostovi trvat na uplatnění dědických nároků pro Obec Vacov dle vůle zůstavitelky paní Margity Mrázové z Příbrami obsažené v závěti ze dne 28.06.2005.

 

Hlasování : pro 14,         proti         0,   zdržel se 0.

 

                   Zapsal:                    Hana Daňhová                   Dne: 13.12.2006

                   Ověřili:                   Ing. Zd.Novák

                                      MVDr.Fr.Roučka

                                      starosta obce