Zasedání ZO č. 3 ze dne 12.02.2007.

 

Zasedání zastupitelstva obce

                        Číslo:                        3

                        Datum:                        12.02.2007

            Zápis:

                Program:           1) Zahájení

                                          3) Volba pracovních komisí

                                          2) Dodatek ke Smlouvě o úvěru č. 4769/05/5054

K bodu 1: Starosta přivítal přítomné na 3. zasedání, přítomno 15 zastupitelů, na programu pouze dodatek č.2 ke smlouvě o úvěru č. 4769/05/5054 ze dne 16.12.2005 mezi ČSOB Praha, pobočka Prachatice a Obcí Vacov.

 

K bodu 2: Návrhová komise M.Moutelík, Ing. V. Frič, Ing. J. Zloch

 

Hlasování : pro 12, proti 0, zdržel se 3.

Návrh ověřovatelů: Ing. Z.Novák, M.Blahout

 

Hlasování : pro 13, proti 0, zdržel se 2.

 

K bodu 3: 

Starosta seznámil přítomné se stavem a splácením kontokorentního úvěru ve výši 5 mil. Kč, který Obec Vacov čerpá na základě uzavřené Smlouvy o úvěru č. 4769/05/5054 ze dne 16.12.2005 mezi ČSOB Praha, pobočka Prachatice a Obcí Vacov.

Dodatek č.1 prodlužoval termín splacení úvěru na 15.2.2007, bohužel se nepodaří do tohoto termínu úvěr doplatit.

Na krytí přechodného nedostatku peněžních prostředků k doplatku kontokorentního úvěru bude uzavřen Dodatek č. 2 ke zmiňované Smlouvě o úvěru č. 4769/05/5054, kdy bude výše kontokorentu 2,5 mil. a termín splacení posunut na 27.12.2007.

Hlasování : pro 15, proti 0, zdržel se 0.

 

 

 

Návrh usnesení č. 3 Zastupitelstva obce Vacov

ze dne 12.02.2007

 

 

I. ZO schvaluje:

uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o úvěru č. 4769/05/5054 ze dne 16.12.2005 mezi ČSOB Praha, pobočka Prachatice a Obcí Vacov.

 

Hlasování : pro 15, proti 0, zdržel se 0.

                   Zapsal:                    Jana Blatná                   Dne: 12.02.2007

                   Ověřili:                   M.Blahout

                                      Ing. Z.Novák

                                      Starosta obce