Zasedání ZO č. 5 ze dne 28.06.2007

 

Zasedání zastupitelstva obce

                        Číslo:                        5

                        Datum:                        28.06.2007

            Zápis:

                Program:        1) Zahájení.

                                    2) Volba pracovních komisí.

                                    3) ZŠ – žádost o výjimku z počtu žáků.

                                    4) Rekonstrukce budovy bývalého SVAZARMU (studie).

                                    5) Víceúčelový mulčovač (leasing).

                                    6) Přezkum hospodaření 2006 a schválení závěrečného účtu obce.

                                    7) Stavební komise.

                                    8) Víceúčelové hřiště u ZŠ – zpoplatnění provozu.

                                    9) Rekonstrukce ČOV Vlkonice, napojení Miřetice a Vlkonice – studie.

                                    10) Zóna pro výstavbu „U dubu“.

                                    11) Různé.

K bodu 1:

Zahájil starosta obce, přivítal přítomné, sdělil, že zápis z minulého zastupitelstva byl ověřen a je k nahlédnutí u zapisovatelky. Přítomno je 10 členů ZO, starosta přednesl návrh programu jednání.

Hlasování o programu jednání : pro 10, proti 0, zdržel se 0.

K bodu 2:

Návrhová komise - Ing.Frič, MUDr.Uhlířová, F.Patera

Hlasování : pro 10, proti 0, zdržel se 0

Návrh ověřovatelů Ing.Zloch, J.Šťastný

Hlasování pro 10, proti 0, zdržel se 0.          

K bodu 3 : Žádost o výjimku z počtu žáků pro školní rok 2007/2008, osmitřídní model, počet žáků nedosahuje průměru. Náklady doplatí zřizovatel.

Hlasování : pro 10, proti 0, zdržel se 0.

K bodu 4 : Rekonstrukce bývalého Svazarmu - budova není využita, studie je zpracována na 3 byty a technické zázemí obce v garáži. Pokud bude chtít obec požádat Státní fond rozvoje bydlení příští rok o dotaci, je třeba odsouhlasit zpracování projektové dokumentace.

Přišel pan M.Moutelík

Hlasování : pro 11, proti 0, zdržel se 0.

K bodu 5 : Víceúčelový mulčovač – nutnost udržování porostu kolem místních komunikací. Jedná se o víceúčelový Mulčovač MU-H/S v ceně cca 169000,- Kč na leasing. V příštím roce skončí placení leasingu na Octavie. Leasing na mulčovač je bez navýšení, hotovostní platba 20% pořizovací ceny.

Hlasování o pořízení mulčovače na leasing : pro 11, proti 0, zdržel se   0.

K bodu 6 : 

Schválení daru starostovi ve výši 1měsíčního platu po 4 letém volebním období 2002-2006.

Hlasování : pro 10, proti 0, zdržel se 1.

 Zastupitelstvo projednalo na základě doporučení pracovníků přezkumu hospodaření KÚ Jč.kraje otázku rozpočtových změn. Zastupitelstvo obce pověřuje nadále radu obce k provádění rozpočtových změn bez omezení.

Hlasování : pro 11, proti 0, zdržel se 0.

ZO projednalo rozbor hospodaření obce za rok 2006 /viz příloha ZO č.4/ a zprávu o přezkumu hospodaření /viz příloha č.1/ (vyvěšeno 12.06.2007 sejmuto 28.06.2007) - přečetla A.Máchová.

Zastupitelstvo přijalo zprávu a navrhlo opatření k odstranění nedostatků /viz usnesení bod č. 4/.

Hlasování : pro 11, proti 0, zdržel se 0.

K bodu 7 : Stavební komise – prodeje a pronájmy nemovitostí /viz příloha č. 1/

- p. Jiří Zámečník, Strakonice, prodej části pozemku č. 51/67 k.ú. Rohanov o výměře 1102 m2 za cenu 100,- Kč/m2.

Hlasování : pro 11, proti 0, zdržel se 0.

 - p. Miroslav Rychtář, Vacov část Rohanov 59, prodej části pozemku č. 51/58 k.ú. Rohanov o výměře cca 30 m2 za cenu 100,- Kč/m2.

Hlasování : pro 11 ,proti 0, zdržel se 0.

 

- manželé Pavel a Ludmila Čejkovi, Vacov část Vlkonice 47, prodej stavebního pozemku pod garáží 117/2 k.ú. Vacov o výměře 3m2 za cenu 50,- Kč/m2.

Hlasování : pro 11 ,proti 0, zdržel se 0.

 - manželé Ivan a Blanka Ketzerovi, Vacov část Vlkonice 101 – prodej p.p.č. 694/1 díl „c“ a „f“o výměře 14m2, část a prodej části p.p.č. 768/1 o výměře 1m2 za cenu 50,- Kč/m2, součástí smlouvy bude prodej části st.p.č. 118 dílu „k“ o výměře 1 m2 obci Vacov za cenu 50,- Kč/m2 vše v k.ú. Vacov.

Hlasování : pro 11, proti 0, zdržel se 0.

 - Josef Mach, Vacov část Vlkonice 92, prodej části p.p.č. 694/1 díl „a“ o výměře 3m2 k.ú.Vacov za cenu 50,- Kč/m2

Hlasování : pro 11 ,proti 0, zdržel se 0.

 

- manželé Karel a Marie Šíslovi, Vacov část Vlkonice 119, prodej části p.p.č. 694/1 díl „j“ o výměře 1 m2 a p.p.č. 768/1 díl „m“ o výměře 1m2 v k.ú. Vacov za cenu 50,- Kč/m2.

Hlasování : pro 11 ,proti 0, zdržel se 0.

 

- Lukáš Mourek, Dukelská 481, Strakonice, prodej části p.p.č. 51/58 k.ú. Rohanov o výměře cca 3m2 za cenu 100,- Kč/m2

Hlasování : pro 11 ,proti 0, zdržel se 0.

 

- František Chum, Vacov část Benešova Hora 23, prodej části p.p.č. 72/1 díl „a“ o výměře 23 m2 a p.p.č. 641/2 díl „b“o výměře 1 m2 k.ú. B.Hora o výměře 1m2 za cenu 100,- Kč/m2.

Hlasování : pro 11 ,proti 0, zdržel se 0.

 

K bodu 8 : Zpoplatnění provozu víceúčelového hřiště u ZŠ. Předpokládá se využívání   třemi skupinami zájemců. Školní mládež v době výuky, členy sportovního klubu Vacov, ostatní veřejností. Provoz a údržba hřiště si bude vyžadovat určité náklady. Pro školní mládež v době výuky je využívání bezplatné, Zpoplatnění hřiště pro členy SK Vacov bude řešeno formou individuálních smluv (ZO tímto pověřuje dočasně RO).   Pro ostatní veřejnost je navržena částka 30,- za osobu a hodinu, minimálně však 150,- Kč/hod. za propůjčení areálu.

Ing. Frič – bude dopracován provozní řád který bude upravovat závazné podmínky využívání hřiště. Bude viditelně vyvěšen u vstupu do areálu.

V následném zastupitelstvu budou předložena další fakta na základě zkušeností s provozem včetně finančních.

K bodu diskutovali : M.Moutelík, Ing.Z.Novák, J.Šťastný, Ing.Frič, P.Špalek.

Schvaluje částku pro ostatní veřejnost ve výši 30,- Kč/hod/osobu, minimálně však 150,- Kč/hod. za propůjčení areálu. Stanovením podmínek pro organizované skupiny pověřuje ZO radu obce.

Hlasování : pro 11, proti 0, zdržel se   0.  

K bodu 9 :  V rámci záměru rekonstrukce nevyhovující ČOV Vlkonice a odkanalizování Vlkonic i Miřetic je nutno zpracovat dokumentaci pro územní rozhodnutí. První předpoklad pro možnost získání eventuální dotace z určitého grant. programu. Jedná se o záležitost, kterou je nutno (i z důvodu dotačních možností) velmi rychle řešit.

ZO souhlasí s vypracováním dokumentace pro územní rozhodnutí na výše uvedenou akci v ceně cca 180000,- Kč.

Hlasování : pro 11, proti 0, zdržel se 0.

K bodu 10 :   Zóna pro výstavbu RD „U dubu“ – směr Přečín. Část pozemků je již ve vlastnictví obce (bezúplatně převedeno od PF ČR), další část je ve vlastnictví státu (spravuje PF) – historický majetek církve. Obec má již smlouvu s církví o budoucí smlouvě kupní, v případě, že církev tento pozemek získá. S Pozemkovým fondem ČR lze uzavřít smlouvu o budoucím bezúplatném převodu, v případě, že tento pozemek zůstane státu. V současné době je průchodný od PF pronájem pozemku s umožněním výstavby ZTV. Obec však nebude vlastníkem pozemku, nelze žádat o dotaci na infrastrukturu. Je však nutno podniknout kroky aby obec tento pozemek v budoucnu v celém rozsahu vlastnila. Prvním předpokladem je vypracování projektu pro stavební povolení na stavbu rodinných domů (byť v současnosti v omezeném množství, na pozemcích obce.

 Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování projektu pro stavební povolení na stavbu RD v lokalitě U Dubu.

Hlasování : pro 11, proti 0, zdržel se   0.

 

K bodu 11 : Různé.

-        ČSAD autobusy České Budějovice a.s. – jednáno s předsedou představenstva, současný majitel zaplatil při vstupu určité finanční prostředky, v kterých je zahrnut i areál našeho nádraží. Prodej za symbolickou cenu je pro majitele nereálný, bude však následně jednáno o ceně, která by měla být pro obec relativně velmi přijatelná. Majitel má zájem na následných dobrých vztazích s obcí. Záležitost je nadále otevřená.

-        dědictví po paní Margitě Mrázové, záležitost se určitým způsobem pro obec zkomplikovala, jedna z dědiček změnila postoj k závěti, věc se zřejmě dostane k soudu.

-        Na OÚ se dostavil majitel kapličky sv. Antonína Paduánského. Prezentoval zde mimo jiné i určité neshody se současným správcem tohoto objektu. Obec nemůže vydávat striktní rozhodnutí, nejedná se o její majetek. Vzhledem k tomu, že se jedná o evidovanou kulturní památku, musí majitel k tomuto objektu s tímto vědomím přistupovat.

-        Žádosti o dotace o náhradu škod po orkánu Kyrill (komunikace a vodohosp. infrastruktura) nebyly dosud vyhodnoceny.

-        Podána žaloba na obec Vacov – bratři Švíglerovi, pozemek pod cestou k.ú.Čábuze, věc konzultována s právníkem obce.

Zastupitelé souhlasí se zasíláním zápisů z RO a ZO prostřednictvím e mailu těm, kdo mají internetovou adresu zřízenu.

Hlasování : pro 11, proti 0, zdržel se   0.

Ing.Zloch – MK pod sv. Jánem dokončení?

Starosta – dle finanční situace, budovat se bude osvětlení kolem této cesty.

Ing. Zloch – bankomat?

Starosta obce – urgováno, realizace je určitými vlivy zpožděna.

Petr Špalek – po vsi běhají psi, dochází k napadení /jedná se o psy Standy Chuma/.

  

Usnesení č. 5 Zastupitelstva obce Vacov

ze dne 28.06.2007

 

I. ZO schvaluje :

1)     výjimku z počtu žáků pro školní rok 2007/2008, osmitřídní model, počet žáků nedosahuje průměru, včetně doplacení rozdílu mzdových nákladů vůči krajskému normativu.

2)     záměr stavební úpravy objektu č.p. 25 – výstavby 3 bytových jednotek a schvaluje vypracování projektové dokumentace.

3)     nákupvíceúčelovéhoMulčovače MU-H/S prostřednictvím leasingové smlouvy od firmy Milistefer – AGROM Strakonice.

4)     hospodaření obce a závěrečný účet za rok 2006 včetně zprávy auditorů Krajského úřadu v Českých Budějovicích o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 s výhradou a přijímá toto opatření :

-         zastupitelstvo obce při schvalování rozpočtového provizoria určí pravidla rozpočtového provizoria tak, aby byla možná kontrola dodržení hospodaření. Lhůta – okamžitě při schvalování RP.

-         Obec provede interním předpisem pravidla pro zadávání zakázek „malého rozsahu“. Lhůta pro provedení 27.09.2007. Do této doby se bude obec řídit stavebním zákonem o zadávání zakázek.

-         Zastupitelstvo odsouhlasilo dodatečně finanční dar starostovi ve výši jednoho platu. (viz bod 6).

-         Při čerpání dotace na volby sledovat náklady tak, aby se jednalo o nezbytné náklady. Lhůta provedení – vždy při poskytnuté dotaci.

-         Obec vypracuje novou dohodu o správě majetku a v ní srozumitelně určí majetek ve správě školy. Lhůta provedení 27.09.2007

-         Obec zruší vedení podrozvahových účtů týkajících se majetku ve správě ZŠ. Majetek daný do správy není uveden v Českém standardu č. 501 odst. 4. Lhůta provedení 27.09.2007

5)     prodeje a koupě pozemků dle bodu 7 tohoto zasedání ZO.

6)     Schvaluje částku pro ostatní veřejnost ve výši 30,- Kč/hod/osobu, minimálně však 150,- Kč/hod. za propůjčení areálu. Stanovením podmínek pro organiz. skupiny pověřuje ZO radu obce.

7)     záměr odkanalizování Vlkonic a Miřetic, zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí v ceně cca 180000,- Kč.

8)     vypracování projektu pro stavební povolení na stavbu RD v lokalitě U Dubu.

9)     zasílání zápisů z RO a ZO prostřednictvím e mailu těm členům ZO, kteří mají internetovou adresu zřízenu.

II. pověřuje :

1)       radu obce k provádění rozpočtových změn bez omezení

Hlasování : pro 11 , proti 0 , zdržel se 0 .

 

                   Zapsal:                    H.Daňhová                   Dne: 28.06.2007

                   Ověřili:                   J.Šťastný

                                      ing.J.Zloch

                                      starosta obce