Zasedání ZO č. 6 ze dne 27.09.2007.

 

 

Zasedání zastupitelstva obce

                        Číslo:                        6

                        Datum:                        27.09.2007

 

            Zápis:

                Program:          1) Zahájení

                                    2) Volba pracovních komisí

                                    3) Zdravotnictví v obci (uctění)

                                    4) Rozbor hospodaření a provedená rozp. opatření

                                    5) Bytový dům Vlkonice čp. 134

                                    6) ZŠ - dodatek upravující hospodaření s majetkem Obce Vacov

                                    7) Smlouvy o dílo (akce) /projednány RO/

                                    8) Směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu

                                    9) Stavební komise (výstupy)

                                    10) Pronájem pozemku.

                                    11) Změna poplatku za využití internetu na OÚ

                                    12) NFKK

                                    13) Různé 

K bodu 1: Starosta zahájil jednání ZO, přítomno 13 členů ZO, zápis z minulého jednání byl ověřen bez připomínek, je k nahlédnutí u zapisovatelky.

K bodu 2:

Návrhová komise - Ing. M.Roučková, MUDr.I.Uhlířová, F.Patera

Hlasování : pro 10,  proti 0, zdržel se 3

Ověřovatelé - MVDr.F.Roučka, Ing. Z.Novák

Hlasování : pro 11, proti 0, zdržel se 2

Hlasování o programu jednání : pro 13, proti 0, zdržel se 0.

K bodu 3: Na místo praktického lékaře pro dospělé nastoupí ve Vacově   MUDr. Marie Křížová (na základě výběrového řízení). Zahájení provozu předpokládá od 01.10.2007. MUDr.M.Křížová byla přizvána na toto zasedání ZO Vacov. Starosta předložil návrh   smlouvy o pronájmu prostor  ve zdravotním středisku potřebných k výkonu praktického lékaře. Podmínky korespondují s předchozí smlouvou, uzavřenou s MUDr.Doulem. Starosta seznámil přítomné s návrhem textu smlouvy byla již projednána v RO /viz příloha č. 1/.

Hlasování : pro 13, proti 0, zdržel se 0

Starosta informoval zastupitele o evidovaných pohledávkách za neuhrazené náklady vzniklé ve zdravotním středisku v době provozování lékařské praxe MUDr. Doula. Starosta navrhuje tuto  situaci nejprve řešit vzájemným zápočtem k majetku ve vlastnictví MUDr.Doula, ponechanému v tomto zařízení. Další informace o této záležitosti bude předložena na příští ZO.

Hlasování : pro 13, proti 0, zdržel se 0.

 K bodu 4:

A.Máchová seznámila přítomné s podstatnými fakty rozboru hospodaření k 31.08.2007. Podrobný rozbor dostali zastupitelé předem domů /viz příloha č. 2/ .

Hlasování : pro 13,  proti 0, zdržel se 0.

A.Máchová seznámila ZO s  rozpočtovými opatřeními provedenými RO /viz zápisy z RO/ k 29.08.2007. Zastupitelé obce vzali bez připomínek na vědomí.

 K bodu 5: Bytový dům Vlkonice 134 - doplatek úvěru - 1059000,- Kč. Bylo jednáno s Ing. Mauricem /předseda bytového družstva/ o převzetí úvěru na tento doplatek bytovým družstvem. Návrh ručení předmětným bytovým domem (společně byt. družstvo a obec). V této formě by úvěr nefiguroval v dluhové službě obce.  Starosta žádá zastupitele o souhlas s provedením změny úvěru  v tomto smyslu.

Hlasování o převedení úvěru na bytové družstvo a společném ručení bytovým domem Vlkonice 134, a ukončení ručení MŠ : pro 13, proti 0, zdržel se 0.

K bodu 6 : Starosta obce předložil zastupitelům  smlouvu o výpůjčce mezi Obcí Vacov a Základní školou a Mateřskou školou Vacov (řeší majetek daný do správy škole). Dále byl předložen Dodatek upravující hospodaření s majetkem obce Vacov příspěvkovou organizací  ZŠ a MŠ Vacov k zřizovací listině včetně přílohy.

Smlouva o výpůjčce mezi ZŠ a MŠ Vacov a Obcí Vacov /viz příloha č. 3/.

Hlasování : pro 13,  proti 0, zdržel se 0

 Dodatek k zřizovací listině ZŠ a MŠ Vacov /viz příloha č.4/.

Hlasování : pro 13,  proti 0, zdržel se 0

K bodu 7: Starosta informoval o úspěšných žádostech v rámci vyhlášených dotačních programů.

Veřejné osvětlení  (obnova a oprava)  -  nejlepší nabídka předložena firmou J.Lazna – Elektro Vimperk.

Oprava hráze a bezpečnostního přelivu umělé vodní nádrže v Přečíně – nejlepší nabídka Strabag a.s. Prachatice

Obnova vodovodního řadu na Javorník včetně části technologie ve vodojemu – nejlepší nabídka firma KVINT  Vl. Březí spol. s r.o.

Oprava komunikací v obci po orkánu KYRILL (dle projektu)  – nejlepší nabídka  firma Strabag a.s. Prachatice.

Výstupy komise pro výběr zhotovitelů RO akceptovala, nyní předloženy ke schválení ZO.

Hlasování : pro 13,  proti 0, zdržel se 0.

Přišla MUDr. Marie Křížová – starosta obce představil MUDr. Křížovou zastupitelům, a předal jí slovo.

 MUDr.Křížová – seznámila ZO s představou o provozních hodinách v ZS ve Vacově. Bude zahájeno 1.10.2007 provizorním režimem, situace zkomplikována tím, že nemá zdravotní sestru (původně nasmlouvaná zdravotní sestra nastoupila na jiné pracoviště). Zdůraznila nutnost nové registrace občanů, kteří budou využívat lékařské služby ve Vacově. Zatím bude ordinační doba 3x v týdnu, později podle počtu zaregistrovaných občanů. MUDr. Doul měl pouze 600 registrovaných, to by nebylo na plný úvazek.

 K bodu 8:  

Starosta seznámil zastupitele s  Vnitřní směrnicí č. 1/2007 Obce Vacov o veřejných zakázkách malého rozsahu /viz příloha č.5/.

Přišel ing. Frič, přítomno 14 členů ZO.

Hlasování : pro 14,  proti 0, zdržel se 0.

 K bodu 9: Výstupy stavební komise - starosta obce přednesl návrhy na prodeje za nepřítomného stavebního technika /viz příloha č. 6/.

- Vladislav Potužník, Vlkonice 86 - st.p. 141, k.ú.Vacov o výměře 26 m2- garáž žadatele. Za cenu 50,- Kč/m2

Hlasování : pro 14, proti 0, zdržel se 0.

 - Jakub Toman, Husitská 110, Praha 3  - pozemek 294/3 o výměře  cca 400 m2 (zaplocená část) k.ú.Čábuze za cenu 100,- Kč/m2

Hlasování : pro 14, proti 0, zdržel se 0.

 - Věra Pušová, Šárka Sovová, Vendula Lešáková žádost o prodej části pozemku p.č. 641 pod žumpou k.ú.B.Hora, proti byly vzneseny oprávněné námitky občanů, komise nedoporučuje prodat z důvodu avizovaného podezření na netěsnost  žumpy a možné  znečištění podzemních vod. V této záležitosti bude jednáno s novým majitelem RD v B.Hoře.

Hlasování o zamítnutí prodeje : pro 14,  proti 0, zdržel se 0.

 Rada obce vydala usnesením č. 19 opatření obecné povahy, vymezení -  zastavěné území na k.ú.B.Hora, Čábuze, Javorník, Lhota nad Rohanovem, Mladíkov, Nespice, Přečín, Rohanov, Žár. Platnost nastala od 17.09.2007 do doby zpracování a schválení územního plánu pro celou obec.

Starosta seznámil ZO s vyhotovením změny č.3 ÚP SÚ Vacov. V současné době na MěÚ Vimperk. Není vyloučeno, že bude svoláno mimořádné ZO k této záležitosti.

 K bodu 10:  Pronájem pozemku v k.ú. Vacov  p.č. 679/2. Jedná se o historický pozemek církve v současné době ve správě PF ČR. Obec má záměr vytvořit na tomto pozemku (a pozemcích přilehlých) zónu pro výstavbu RD. Prvním předpokladem je pronájem předmětného pozemku Obcí Vacov od PF ČR.

Hlasování o souhlasu s pronájmem tohoto pozemku : pro 14,  proti 0, zdržel se 0.

 K bodu 11: Návrh změny poplatku za využití internetu v knihovně na OÚ.

Prvních 30 minut zdarma, každá další i započatá půlhodina 20,- Kč s účinností od 1.10.2007.

Hlasování : pro 14,  proti 0, zdržel se 0.

 K bodu 12: Příští rok bude ve znamení oslav 160.výročí narození  K.Klostermanna. Starosta jednal v této věci s RSŠumava Stachy (získalo grant KÚ Jč. na vzpomínkové akce k tomuto výročí). Starosta přednesl návrh na přemístění sochy Karla Klostermanna na Javorníku ze současného soukromého pozemku na vhodnější místo. Bylo jednáno s RSŠumava o možnosti získání grantu  na tento akt. Hledáno vhodné místo.

M.Blahout - majitel neumožňuje přístup k soše, vhodný pozemek je těžké najít.

 NF K.Klostermanna – rada obce navrhla  vystoupení z NF KK. Tento návrh se projednával již v minulém volebním období.

MVDr.Roučka - je třeba rozhodnout co s majetkem NF, zaslat dopis správní radě NF (jedná se o originál obrazu akad.malíře Jindřicha Veselky a finanční částku na účtu  NF Karla Klostermanna..

Starosta obce - rozhodnout je možno již nyní, navrhuje, aby obec nenárokovala podíl z majetku NFKK. 

Hlasování o vystoupení z NF KK bez nároku na finanční a majetkové vypořádání:

pro 14,  proti 0, zdržel se 0.

 

K bodu 13:

- ekologizace vytápění obce Vacov. Termín podání žádosti je 26.10.2007. Podle zpracované studie ekologizace by měla být cena cca o 47,- Kč za GJ nižší než je cena současná. Jednáno s Ing.Borovičkou o postoji SBD Prachatice k tomuto projektu. Jedná se o vytápění zejména bytových domů v jejich správě či vlastnictví. Ing. Borovička připravil cenové podklady v návaznosti na zpracovanou studii pro bytové domy ve Vacově, jichž by se napojení týkalo. Dále dobrovolně rozhodnou sami nájemníci.

 

Starosta dále informoval o přípravě projektů v návaznosti na předpokládané vyhlášení operačních programů EU.


-   rekonstrukce a modernizace zdravotnického zařízení ve Vacově (záměr přesunu ordinací z čp. 77).

- rekonstrukce MK (předpokládá se též vyhlášení operačního programu).

- řešení pozemků pro výstavbu RD – pozemek „Pod dubem“ (viz bod č.10). V současné době pronajat od PF ČR ZOD Vacov. Jednáno s předsedou o ukončení pronájmu.  O pronájem požádá PF ČR Obec Vacov, první předpoklad pro uzavření smlouvy o budoucím bezúplatném převodu na Obec Vacov, pokud pozemky získá stát a ne církev. S církví má již obec (v případě, že pozemky získá ona) uzavřenu smlouvu o budoucí smlouvě kupní. Tyto dokumenty by měly umožnit budoucí výstavbu na předmětném pozemku. Studie je zpracovávána též na pozemky pod čerpací stanicí (řeší změna ÚP SÚ Vacov č.3), jedná se však o pozemky soukromých vlastníků. Poměrně nákladná záležitost bude i vybudování potřebné infrastruktury pro výstavbu.

ing.Zloch - kanalizace na Starce?

Starosta obce  - projekt zpracován včetně úpravy povrchů, bude předložena žádost o dotaci v rámci 1. výzvy OP na rekonstrukce a modernizace MK. Předpokládá se příští rok.

 

F.Patera - cena za hřiště?

Starosta obce – změna bude provedena pro  rok 2008 (přehodnocení nutné).

Ing.V.Frič -  Vybraly se 3-4 tisíce za to léto.

 

Ing. Zloch - vyvezení bahna z rybníka.

Starosta obce – bude řešeno během podzimu, v současné době je velmi řídké.

 

  

Usnesení č. 6 Zastupitelstva obce Vacov

ze dne 27.09.2007I.ZO schvaluje :  

- nájemní smlouvu s MUDr. Marií Křížovou na pronájem prostor ZS Vacov.

- řešení pohledávky s bývalým nájemcem ZS vzájemným zápočtem.

- rozbor hospodaření obce k 31.08.2007.

- změnu  úvěru  na bytový dům Vlkonice 134 z Obce Vacov na BD Vacov I, a změnu ručení úvěru z budovy MŠ na byt. dům Vlkonice 134 (společné ručení Obec Vacov – BD Vacov I.

- smlouvu o výpůjčce mezi Obcí Vacov a  ZŠ a MŠ Vacov k 27.09.2007.

- dodatek k zřizovací listině, upravující hospodaření s majetkem Obce Vacov příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Vacov včetně přílohy.

- předložené smlouvy o dílo s firmami dle bodu 7.

- vnitřní směrnici   č.1/2007 obce Vacov o  veřejných zakázek malého rozsahu.

- prodeje pozemků dle bodu  9.

- pronájem pozemku  k.ú. Vacov  p.č. 679/2 od PF ČR

- změnu poplatku za užívání internetu v obecní knihovně dle bodu 11.

- ukončení členství obce v NF K.Klostermanna dle bodu 12.

II. ZO neschvaluje :

- prodej pozemku V.Pušové, Š.Sovové, V.Lešákové  pod stavbou žumpy v k.ú. Benešova Hora.

III. ZO bere na vědomí :

-         Rozpočtová opatření  provedená RO k 29.08.2007.

-         vymezení zastavěného území jednotlivých katastrálních území obce, kde není zpracován územní plán dle 9.

 Hlasování : pro  14, proti 0 , zdržel se 0 .

 

            Zapsal:             H.Daňhová                                                                  Dne: 27.09.2007

 

                   Ověřili:                   MVDr. František Roučka

                       

                                      Ing. Zdeněk Novák

                       

                                      Starosta obce