Zasedání ZO č. 7 ze dne 13.12.2007.

 

Zasedání zastupitelstva obce

                        Číslo:                        7

                        Datum:                        13.12.2007

            Zápis:

                Program :

1. Zahájení.

2.  Volba pracovních komisí.

3.  Návrh  programu jednání.

4.  Vodné, stočné na rok.

5.  Rozpočtové provizorium.

6.  Úprava rozpočtového výhledu.

7.      Kontokorent ČSOB.

8.      Rekonstrukce budovy zdravotního střediska

9.      Návrh ukončení nájemní smlouvy ZD Šumava Zdíkov.

10.   Stavební komise.

11.   Investiční záměry na rok 2008.

12.  Strategie rozvoje obce.

13.  Různé.

 

K bodu 1:

Jednání zahájil starosta obce, přivítal přítomné, sdělil, že zápis z minulého zastupitelstva byl ověřen a je k nahlédnutí u zapisovatelky. Přítomno je 12 členů ZO, zastupitelstvo je usnášení schopné.

 

K bodu 2:

Návrhová komise -  ing.Zloch, J.Šťastný, ing. Frič

Hlasování : pro 9,  proti 0, zdržel se 3.

Návrh ověřovatelů   ing. Roučková, Mgr. Mauric.

Hlasování pro 10, proti 0, zdržel se 2.

                       

K bodu 3 :  Starosta obce přednesl návrh programu jednání.

 

Hlasování : pro  12, proti 0, zdržel se 0.

 

K bodu 4 : 

Komentář k tomuto bodu přednesl ing. Trnka, ekonomický ředitel 1. JVS.. Cenu vodného a stočného ovlivňují zejména tyto faktory : navýšení cen el.energie a pohonných hmot, snižování   spotřeby vody, dále návrh navýšení nájemného pro obec a cca 5% navýšení mzdových prostředků. Zákon  o vodovodech a kanalizacích ukládá vlastníkům těchto zařízení  v příštím roce zpracovat plán „Financování obnovy  vodovodů a kanalizací“  - platnost pro naši obec od 1.1.2009.  Vlastník bude povinen řešit postupnou obnovu vodovodů a kanalizací z vlastních prostředků, které se promítnou zejména do nájmů za toto zařízení. 

Ing.Novák – přednesl návrh ceny vodného a stočného na rok 2008.

Pohyblivá složka :  Vodné  18,84 Kč/m3  (nárůst o 0,55 Kč proti roku 2007) stočné  13,53 Kč/m3 (nárůst o 0,25 Kč vůči roku 2007)  Pevná složka : vodné  28,1 Kč/měsíc  (nárůst o 4,10 Kč vůči roku 2007)  stočné  15,1 Kč/měsíc(nárůst o 3,10Kč vůči roku 2007). Platby se týkají vodoměru 2,5 m3/hod., osazených v domácnostech.

MVDr.F.Roučka – otázka proč v době zdražování v jiných oblastech přistoupila obec k tomuto nárůstu nájemného, když není jasno, jak dopadne vliv zvýšení ostatních cen na obyvatele  obce.

Ing. Novák –  navržený nárůst je minimální, dopad zanedbatelný.

F.Patera – nárůst u rodiny se spotřebou 120m3 je necelých 200,- Kč bez daně na rok.

Mgr.St.Mauric – v absolutních číslech je to zanedbatelné, obec má velký rozsah vodovodní a kanalizační sítě.

Starosta obce – jedná se o jednu z nejpotřebnějších služeb občanům, cena provozovaného zařízení  je cca 183 mil. Kč.  Udržení provozuschopnosti  je velmi nákladné.

Ing. Novák – je přesvědčen, že výše vodného a stočného v obci je stále nižší než v okolních obcích.

Mgr.Mauric – srovnání se Čkyní, kde si provozují vodovod sami jsme na tom finančně dobře.

Ing. Frič – takto nepatrné navýšení ceny je spíše na pochvalu.

J.Lazna – zvýšení plateb za el.energii  na ČOV se předpokládá cca o 20%.

Hlasování : pro  10, proti 0, zdržel se 2.

 

K bodu 5 : 

přednesla A.Máchová

Rozpočtové provizorium 2008

Do doby, než bude schválen řádný rozpočet obce na rok 2008, a to do předložení závěrečného účtu za rok 2007, bude obec hospodařit dle předloženého rozpočtového provizoria a bude vynakládat finanční prostředky pouze na nezbytné  výdaje pro bezproblémový chod obce a obecního úřadu, přičemž bude dbát na hospodárnost a efektivní vynakládání finančních prostředků.

V této době nebudou pořizovány nové investice, ale budou hrazeny závazky z již uzavřených smluv.

V období rozpočtového provizoria obec může uhradit měsíční výdaje pouze do výše 1/12 skutečných výdajů předchozího roku a to až do doby, než bude schválen rozpočet.

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

Řádný rozpočet bude schválen do 31.03.2008

Hlasování : pro  12, proti  0, zdržel se   0.

 

K bodu 6 : 

úprava rozpočtového výhledu – aktualizace pro rok 2007, 2008, 2009 a nový na 2010 /viz příloha č. 2/

Hlasování : pro 12, proti  0, zdržel se 0.

K bodu 7 :  

Kontokorent ČSOB ve výši 5 milionů byl v plné výši splacen. Vzhledem k tomu, že obec žádá o dotace z EU, bude potřeba v případě úspěšnosti doložit, že obec má na jejich předfinancování.   Dotace může dosáhnout až 92,5 %. Je nutno zpracovat projekty a o dotace žádat

Starosta obce žádá o souhlas na   sjednání   kontokorentního účtu do výše 6 milionů s ČSOB.

Hlasování : pro 12, proti  0, zdržel se  0.

K bodu 8 :

Z důvodu soustředění veškeré zdravotní péče do budovy zdravotního střediska ve Vlkonicích čp. 65 a dále vytvoření zázemí pro eventuelní  stanoviště Záchranné služby Jč. kraje je potřeba  provést rekonstrukci budovy čp. 65. Starosta žádá o schválení tohoto záměru. Na tento projekt bude žádáno o dotační prostředky z operačního  programu EU.

Hlasování : pro  12, proti  0, zdržel se   0.  

 

K bodu 9 :   

 

Předložen návrh na odstoupení od nájemní smlouvy na pozemky se ZD Šumava Zdíkov ze dne 16.05.2001 – v souladu s § 679 odst. 3 Obch.zákoníku č. 40/64 Sb.  k 31.12.2007. Důvodem je dlouhodobé neplacení nájemného.

Hlasování : pro  12,  proti  0, zdržel se  0.

K bodu 10 :   /viz příloha č.3/

 

Stavební technik předložil návrh na jmenování člena ZO Vacov pro spolupráci s MěÚ Vimperk,   odborem výstavby a ÚP  při pořizování změn územního plánu sídelního útvaru Vacov a nového územního plánu Vacova  pana Jana Šťastného.

Hlasování : pro  12, proti  0, zdržel se   0.

 

Stavební technik přednesl zastupitelům návrh aktualizace POV na rok 2008-2010.

Hlasování : pro  12, proti  0, zdržel se   0.

 

-         ing.Petr Ptáček, bytem Vacov část Žár 34, sousedí se st.pozemkem žadatele. Pozemková parcela č. 598/2 k.ú.Žár o výměře 133 m2 za 50,- Kč/m2. GP, kupní smlouvu a vklad do KN hradí kupující.

Hlasování : pro  12, proti  0, zdržel se   0.

 

-         Petr Škopek, bytem Vacov část Vlkonice 93, prodej pozemku k.ú.Vacov pod garáží, cena 1,- Kč/m2, pozemek již byl v roce 1988 zaplacen. Původní garáž manželů Dörflerových. Kupní smlouvu a vklad do KN hradí kupující.

Hlasování : pro  12, proti  0, zdržel se   0.

 

-         Yves Petry, bytem Zdíkov 300 – pozemek p.č. 51/84 a 51/85 o celkové výměře 1981 m2 v  k.ú. Rohanov za cenu 200,- Kč/m2 za účelem stavby RD. Kupní smlouvu a vklad do KN hradí kupující.

Hlasování : pro  12, proti  0, zdržel se   0.

 

-         J.Poláček, Mníšek pod Brdy, prodej p.p.č. 325/1 k.ú. Javorník o výměře 2499 m2 za 550,- Kč/m2 – nejvyšší podaná nabídka zájemců. Kupní smlouvu a vklad do KN hradí kupující.

Hlasování : pro  11, proti  0, zdržel se   1.

 

-         Stavební technik přečetl žádost paní I.Kordačové bytem Rohanov 22 o změnu ÚP v k.ú. Rohanov na změnu  využití pozemku p.č.78 (v současnosti využíván pro zemědělské účely)  na stavební pozemek – byla zaslána písemná odpověď rady obce (Radě obce bylo adresováno). Nyní se tato žádost předkládá zastupitelstvu obce.

Rada obce v návaznosti na doporučení stavební komise nedoporučuje zastupitelstvu obce schválit výše uvedenou žádost paní Kordačové o změnu územního plánu. V současné době je před schválením změna č. 3 ÚP SÚ Vacov. Rada obce doporučuje paní I.Kordačové seznámit se po schválení s jejím obsahem. Tento dokument vymezuje dostatek pozemků pro funkci bydlení. V případě, že pro ni budou prokazatelně nedostupné, postupovat dále v souladu se stavebním zákonem.

K tomuto bodu následovala diskuze, v které byl zastupitelům i přítomným vysvětlen problém v souvislosti se změnou ÚP v návaznosti na nový stavební  zákon. Jedná se o časově velmi náročnou záležitost (změna č.3 probíhá již více než 2 roky), ke které se vyjadřuje řada orgánů.

Starosta je  názoru, že tuto záležitost je nutno řešit v rámci určitých pravidel (komplexně) a ne na základě každé individuelní žádosti zvlášť. Nebylo by časově zvládnutelné.

Hlasování pro zamítnutí žádosti paní Kordačové o změnu ÚP :

pro  9, proti  0, zdržel se   3.

 

Nutno stanovit pravidla pro další změny územního plánu v celém katastru obce Vacov.

Úkol pro všechny zastupitele - do příštího ZO připravit návrh  pravidel pro následné řešení změn ÚP v rámci celého katastru Obce Vacov.

Hlasování : pro  11, proti  0, zdržel se   1.

K bodu 11 : 

Starosta předložil návrh na investiční záměry pro rok 2008.

Rekonstrukce části vodovodního řadu v obci Vacov  (již požádáno o dotaci).

Připravují se projekty na rekonstrukci místních komunikací, potřebná částka na tento záměr představuje 36 mil. Kč – bude eventuelně rozděleno dle podmínek dotačních programů.

Příprava infrastruktury pro výstavbu rodinných domů  „U Dubu“.

Rekonstrukce ZŠ a tělocvičny ve Vacově (závisí na zajištění dotačních prostředků) jedná se o více než  18 mil.Kč.

Eventuelně další záměry, na které se vyskytne možnost získání dotací. 

Hlasování : pro  12, proti  0, zdržel se   0.

 

K bodu 12: 

Strategie rozvoje obce – starosta předložil zastupitelům obce strategii zpracovanou RSŠumava Stachy. Údaje z tohoto materiálu jsou nezbytné při žádostech o dotace z řady programů.

Hlasování : pro  11, proti  0, zdržel se   1.

 

K bodu 13 :  Starosta informoval o

 

-         výsledku dílčího přezkumu hospodaření obce za rok 2007. Velmi uspokojivý výsledek.

-         kontrola čerpání peněz EU na víceúčelové zařízení ve Vacově Finančním ředitelstvím Č.Budějovice (závěr kontroly bez zjištěných nedostatků).

-         proběhl audit na dodržování podmínek stavby na domě pro seniory – firmy Aldast (provedla holandská auditorská firma) – bez závad.

-         podány žádosti o komerční výstavbu bytů ve Vacově. V současné době jednáno o vhodném pozemku pro tuto výstavbu, louka pod panelovým domem není ve vlastnictví obce.

-         dědické řízení soudu po Margitě Mrázové – soud v Příbrami rozhodl v neprospěch obce, bylo podáno odvolání ke středočeskému soudu v Praze, není jasné, kdy bude rozhodnuto.

-         byla zrušena dotace na bytovou výstavbu (pro příjmově vymezené skupiny. Bez dotačních prostředků nelze realizovat plánovanou přestavbu  budovy bývalého Svazarmu. Nutno se zamyslet, jak dál naložit s touto pozvolna chátrající stavbou.

-         Probíhá rekonstrukce výtlač.řadu a vodojemu Javorník z dotačních prostředků.

-         komunikace Čábuze, předáno soudu, rozhodnuto ve prospěch obce, žalobce se odvolal ke Krajskému soudu Č.Budějovice.

-         pozvánka na novoroční ohňostroj v 18,00 hodin.

-         Starosta popřál do nového roku všem zastupitelům i přítomným občanům mnoho zdaru.

 

 

 

 

Usnesení č. 7 Zastupitelstva obce Vacov

ze dne 13.12.2007

 

 

I. ZO schvaluje :

 

 

1)                Níže uvedenou platbu za  vodné  a stočné za rok 2008. Vodné :    pohyblivá složka  18,84 Kč/m3,  pevná složka 28,10 Kč/měsíc. Stočné : pohyblivá složka 13,53 Kč/m3, pevná složka 15,10 Kč/měsíc  (v souladu s bodem č 4).

2)                Rozpočtové provizorium obce Vacov na rok 2008.Do doby, než bude schválen řádný rozpočet obce na rok 2008, a to do předložení závěrečného účtu za rok 2007, bude obec hospodařit dle předloženého rozpočtového provizoria a bude vynakládat finanční prostředky pouze na nezbytné  výdaje pro bezproblémový chod obce a obecního úřadu, přičemž bude dbát na hospodárnost a efektivní vynakládání finančních prostředků. V této době nebudou pořizovány nové investice, ale budou hrazeny závazky z již uzavřených smluv.

V období rozpočtového provizoria obec může uhradit měsíční výdaje       pouze do výše 1/12 skutečných výdajů předchozího roku a to až do doby, než bude schválen rozpočet.

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového  provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

                 Řádný rozpočet bude schválen do 31.03.2008

3)                Aktualizaci rozpočtového výhledu na roky 2007, 2008 a 2009 a rozpočtový výhled na rok 2010.

4)                Otevření kontokorentního účtu u ČSOB na rok 2008 do výše 6 mil. Kč.

5)                Záměr rekonstrukce zdravotního střediska obce Vacov.

6)                Odstoupení od nájemní smlouvy s ZD Šumava Zdíkov ze dne 16.05.2001 (pronájem pozemků).

7)                Zastupitelstvo obce Vacov určuje v souladu s § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), zastupitele pana Jana Šťastného pro výkon funkce spolupráce s odborem výstavby a územního plánování MěÚ Vimperk při pořizování  změn územního plánu sídelního útvaru Vacov a nového územního plánu Vacova. Tuto funkci bude jmenovaný zastupitel vykonávat do konce současného volebního období pokud se této funkce dříve sám nevzdá nebo pokud nebude z této funkce zastupitelstvem obce odvolán

8)                Aktualizaci Programu obnovy venkova na roky 2008-2010.

9)                Prodej pozemků dle bodu 10.

10)            Zamítnutí žádosti  paní Kordačové o změnu  územního plánu SÚ Vacov spočívající ve změně využití pozemku p.č. 78 a jeho okolí  k.ú. Rohanov pro funkci bydlení.

11)            Záměry obce Vacov na rok 2008 a to jmenovitě:

·        rekonstrukce vodovodu

·        rekonstrukce místních komunikací

·        přípravě  ZTV pro výstavbu RD v lokalitě „Pod Dubem“

·        rekonstrukce ZŠ a tělocvičny ve Vacově

12)            Strategii rozvoje obce Vacov

 

 

II. ZO bere na vědomí :

1)                Dílčí přezkoumání hospodaření obce Vacov na rok 2007

2)                Informace starosty dle bodu 13.

 

III. ZO ukládá :

1) všem zastupitelům do příštího ZO připravit návrh pravidel pro následné řešení změn ÚP v rámci celého katastru Obce Vacov.

 

 

 

           

 

 

                   Zapsal:                    Hana Daňhová                   Dne: 13.12.2007

 

                   Ověřili:                   Ing.M.Roučková

                       

                                      Mgr.St.Mauric