Zasedání ZO č. 8 ze dne 27.03.2008.

 

Zasedání zastupitelstva obce

                        Číslo:                        8

                        Datum:                        27.03.2008

Zápis:

                Program:

1. Zahájení.

2.      Návrh programu jednání.

3.      Volba pracovních komisí.

4.      Kontrola usnesení ZO č. 7.

5.      Rozbor hospodaření za rok 2007.

6.      Návrh rozpočtu obce na rok 2008.

7.      Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Vacov – žádost.

8.      Odměny zastupitelů.

9.      Akumulační jímka Rohanov.

10. Kontokorent ČSOB.

11. Předfinancování a dofinancování dot. programů EU.

12. Návrh zněny zpoplatnění provozu víceúčelového hřiště.

13. Bývalý kravín Vlkonice.

14. Zpráva o činnosti knihovny za rok 2007.

15. Výstupy stavební komise.

16. Různé.

K bodu 1:  

Jednání zahájil starosta obce, přivítal přítomné, sdělil, že zápis z minulého zastupitelstva byl ověřen a je k nahlédnutí u zapisovatelky. Přítomno je 13 členů ZO, 2 jsou omluveni, zastupitelstvo je usnášení schopné.

K bodu 2 : 

Starosta obce přednesl návrh programu jednání.

Hlasování : pro 13, proti 0, zdržel se 0.

 

K bodu 3:

Návrhová komise -   Ing. Roučková, F. Patera, F.Česánek

Hlasování : pro 10, proti 0, zdržel se 3.

Návrh ověřovatelů – Ing. Zloch, M. Blahout

Hlasování pro 11, proti 0, zdržel se 2.

 

K bodu 4 : 

Starosta – v usnesení č. 7 ZO uložilo všem zastupitelům připravit návrh pravidel pro následné řešení změn ÚP v rámci celého katastru Obce Vacov. Jsou-li písemné návrhy zastupitelů – žádný. 

Starosta vyzval stavebního technika obce k předložení materiálu zpracovaného stavební komisí a projednaného RO /viz příloha č. l/.

Hlasování : pro 13, proti 0, zdržel se 0.

 

K bodu 5 : 

A.Máchová přednesla komentář k rozboru hospodaření za rok 2007 - /viz příloha č. 2/

Starosta - letos neprojednáváme závěrečný účet, ale pouze rozbor hospodaření. Není dokončeno hospodaření za rok 2007, závěrečný účet bude předložen až po vyhotovení zprávy o přezkumu hospodaření na následném zasedání ZO.

Hlasování o předloženém rozboru hospodaření, včetně upraveného rozpočtu v souvislosti s rozpočtovými změnami za rok 2007 : pro 13, proti 0, zdržel se 0.

K bodu 6 : 

Starosta – priority při sestavování rozpočtu - doplatit dům s chráněnými byty, vyčlenit nezbytné výdaje na projekty do dotačních programů /nezbytná součást žádostí/.

A.|Máchová - návrh rozpočtu byl sestaven podle finančních možností a aktuálních potřeb obce - /viz příloha č. 3/

Hlasování o předloženém návrhu rozpočtu na rok 2008 : pro 13, proti 0, zdržel se 0.

K bodu 7 :  

 

Starosta – ředitel školy předložil zastupitelstvu obce ke schválení výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Vacov za rok 2007. Hlavní činnost úspora 87.183,- Kč, doplňková činnost úspora 9.531,50 Kč. Celkem zlepšený hospodářský výsledek 96.714,50 Kč. Žádost o přidělení do rezervního fondu organizace částky 33.314,50 Kč a do fondu odměn 63.400,- Kč.

Hlasování : pro 13, proti 0, zdržel se 0.

K bodu 8 :

Starosta – pro letošní rok by bylo možno navýšit odměny zastupitelů a radních. Již v současné době však zdaleka nedosahovaly možného horního finančního limitu. Projednáno radě obce, RO navrhuje odměny ponechat výši ve roku 2007.

Hlasování : pro 13, proti 0, zdržel se 0.

K bodu 9 :  

Starosta – záměr výstavby akumulační jímky u ČOV v Rohanově k soustředění vývozu fekálií z žump občanů. V současné době je vypouštěno přímo do kanalizačního řadu, což je značný problém (nemožnost vyčištění tak velkého množství v krátkém časovém intervalu). Předpokládaná cena akumulační jímky s potřebnou technologií je 2 mil. Kč. Pro obec velká finanční zátěž, potřeba získat dotaci.

Hlasování o souhlasu s přípravou projektu a následnou žádostí do vhodného dotačního programu : pro 13, proti 0, zdržel se 0.

K bodu 10 :    

Starosta – kontokorentní uzavřený na rok 2007 je již splacen. Vzhledem k dalším záměrům obce je potřebné mít určitou finanční rezervu pro s eventuelní předfinancování přiznaných dotačních programů, zpracování potřebných projektů atd. Z tohoto důvodu bylo opětovně jednáno s ČSOB o poskytnutí dalšího kontokorentního úvěru obci. Předložena nabídka s limitem 6 mil. Kč, bez časového omezení s úročením použité částky ve výši 3,75 %, bez poplatků za poskytnutí úvěru, správu úvěru a závazkové provize. Zajištění bude pouze blankosměnkou.

Hlasování o uzavření kontokorentního úvěru dle předložené nabídky :

pro 13, proti 0, zdržel se 0.

K bodu 11 : 

Starosta – v případě úspěšnosti při žádostech o dotační prostředky z EU je povinností obce tyto projekty předfinacovt a doplatit vlastním povinným podílem. Určitou výhodou je možnost rozčlenit akce na etapy, které budou postupně vyhodnoceny a poté vyplaceny přiznané dotační prostředky (též po etapách).

Hlasování o možnosti uzavření krátkodobých úvěrů na předfinancování a dofinancování úspěšných dotačních programů EU s ČSOB : pro 13, proti 0, zdržel se 0.

 

K bodu 12: 

Starosta – předkládá zastupitelům návrh úpravy zpoplatnění víceúčelového hřiště u ZŠ na rok 2008. Navržené částky sníženy (chybí mimo jiné i potřebné zázemí k tomuto zařízení).

Návrh : první hodina – částka na jednu osobu 20,- Kč; minimální sazba za vypůjčení hřiště 80.- Kč. 

následné hodiny poloviční sazba na jednu osobu 10,- Kč; minimální sazba za vypůjčení hřiště 40.- Kč. Výpůjční doba za tyto sazby je omezena třemi hodinami v případě zájmu dalších osob o propůjčení hřiště. U organizovaných skupin nadále trvá zvláštní platební režim.

Ing. Novák - snížené sazby zohledňují využívání hřiště převážně mládeží.

Hlasování : pro 13, proti 0, zdržel se 0.

 

K bodu 13:

Starosta – evidováni zájemci o komerční byty. Obec nevlastní vhodné pozemky pro výstavbu. Jednáno se ZOD o eventuelní směně kravína ve Vlkonicích za pozemky v areálu ZOD v k.ú. Miřetice (cca 4 ha). Kravín by oceněn znaleckým posudkem na více než 1 mil.Kč. Pozemky kolem kravína jsou ve vlastnictví obce, vlastní stavba nepůsobí pěkným dojmem. 

Ing. Novák - pozemek pod stavbou je státu, stavba ZOD /částečné břemeno vyřeší sami/. V současné době tuto budovu ZOD též pronajímá.

Jednat s ZOD o směně budovy kravína za pozemky v k.ú. Miřetice v areálu družstva.

Hlasování o souhlasu s jednáním o směně budovy kravína za pozemky obce v k.ú.Miřetice : pro 13, proti 0, zdržel se 0.

K bodu 14:

J. Blatná – zpráva o činnosti knihovny v roce 2007 – /viz příloha 4/.

K bodu 15:

St. technik – výstupy ze stavební komise – /viz příloha 5/.

  1. M.Tošovská, Praha 4 – přípojka kanalizace v Rohanově.

Darovací smlouva mezi M.Tošovskou Praha 4 a Obcí Vacov – kanalizační přípojka

Souhlas s tím, aby obec přijala výše uvedený dar podle darovací smlouvy.

Hlasování : pro 13, proti 0, zdržel se 0.

V návaznosti kompenzace - prodej části pozemku p.č. 51/1 v k.ú. Rohanov o výměře 5700 m2 za 1 Kč/m2.

Hlasování : pro 13, proti 0, zdržel se 0.

 

2.      manželé Křížovi, Nespice – prodej části pozemku p.č. 842/4 v k.ú Nespice o výměře 5 m2 za cenu 50 Kč/m2.

Hlasování : pro 13, proti 0, zdržel se 0.

 

3.      manželé Šťastní, Nespice - prodej části pozemku p.č. 842/4 v k.ú Nespice o výměře 25 m2 za cenu 50 Kč/m2.

Hlasování : pro 12, proti 0, zdržel se 1.

 

4.      N. Podařilová, Písek - pronájem budovy Vlkonice čp. 57, za účelem prodeje textilu, za cenu 12 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování : pro 13, proti 0, zdržel se 0.

 

5.      M. Molitor, Miřetice - pronájem části pozemku p.č. 51/9 v k.ú. Miřetice u Vacova o výměře 300 m2 za cenu 1 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Hlasování : pro 13, proti 0, zdržel se 0.

 

6.      Schválení bezúplatného převodu pozemku KN p.p.č.457 o výměře 20 m2 v k.ú. Vlkonice - pod chodníkem před budovou CHDZ Vacov – od České republiky, zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Hlasování : pro 13, proti 0, zdržel se 0.

 

7.      Regulační plán Tejmlov – žádost spol. Farim s.r.o o změnu reg. plánu Tejmlov dle požadavků. Obec žádost posoudila, požadované změny jsou nepřijatelné.

ZO Vacov projednalo žádost společnosti Farim s.r.o. Javorník zastoupené p. I. Míchalem a p. arch. I. Míchalovou o změnu RP Tejmlov, stanovisko pořizovatele k žádosti, a ve smyslu §6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona a rozhodlo nepořídit změnu reg. plánu Tejmlov.

Hlasování : pro 13, proti 0, zdržel se 0.

 

K bodu 16 : 

Starosta informoval o podaných žádostech v rámci vypsaných grantů

Granty KÚ Jč

-        POV (na rekonstrukci veřejného osvětlení) 150 000 Kč, opravu vodojemu v Beneš.Hoře a část vodovod.řadu, obnova kapličky v Mladíkově, autobusová čekárna u Javoriny.

-        na oslavu 115. výročí založení SDH poskytnuto hejtmanem Jč.kraje 10 000.- Kč

-        dotace 50 000,- Kč na zajištění služeb systému CzechPOINT.

MZe – SZIF – program rozvoje venkova již úspěšně vyhodnocena žádost podaná v listopadu 2007 na rekonstrukci částí ocelového vodovodního řadu (havarijní stav) ve výši 6,5 mil.Kč. Dotace ve výši 90% realizačních nákladů

Usilováno o získání dotačních prostředků na výstavbu  ZTV na připravované stavební pozemky „Pod dubem“.

MMR - POV požádáno o finanční prostředky na vybavení venkovního areálu MŠ.

Regionální operační programy EU (1.výzva) požádáno o finanční prostředky na modernizaci učeben v ZŠ včetně úpravy půdních prostor pro výuku. Přestavba budovy ZS (zázemí pro ZZS Jč.kraje. Modernizace a úpravy místních komunikací jedná se o celkovou částku cca 45 mil. Kč.

V současné době se pracuje na projektu modernizace komunikací (druhá část), rekonstrukce ČOV Vlkonice včetně napojení Vlkonic a Miřetic.

Další informace :

-         soudní řízení ve věci místní komunikace v Čábuzích, která zasahuje částečně do soukromého pozemku pokračuje. Krajský soud uznal odvolání žalobců a případ vrátil    Okresnímu soudu v Prachaticích k novému projednání, nařízeno zaměření dotčených pozemků.

-         v podstatě dokončen projekt rekonstrukce obecní kotelny s napojením dalších bytových domů. Dle získaných informací (starosta mimo jiné absolvoval odborný seminář k této záležitosti) však bude pravděpodobná povinná spoluúčast obce (v případě úspěšnosti žádosti) podstatně vyšší než 10%. Důkazem jsou i výsledky vyhodnocení 1. kola tohoto programu. Je otázkou, zda eventuelní výše doplatku bude pro obec reálná. V této věci bude jednáno též se zástupci byt. družstva Prachatice.

-          změna ÚP SÚ Vacov č.3 (je již v podstatě před dokončením, na její schválení bude svoláno mimořádné zastupitelstvo).

MVDr. Roučka - plánuje obec oslavy výročí Karla Klostermanna?

starosta – v této záležitosti bylo jednáno s RRA Šumava Stachy, která organizuje tyto oslavy v celém regionu. Předběžně počítáno s akcí na Javorníku. Záměr je též zrenovovat sochu K.K. a přemístit ze současného soukromého pozemku na vhodnější místo. Nalézt ho je však poměrně problém. Záměr nadále trvá.

Usnesení č. 8 Zastupitelstva obce Vacov

ze dne 27.03.2008

  

I. ZO schvaluje :

- předložený návrh na pořizování změn Územního plánu sídelního útvaru Vacov pro nadcházející období /dle bodu č.4/.

- rozbor hospodaření Obce Vacov za rok 2007 a upravený rozpočet včetně rozpočtových změn za rok 2007.

- rozpočet Obce Vacov na rok 2008.

- výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Vacov za rok 2007 a rozdělení do rezervního fondu a fondu odměn /dle bodu č.7/.

- odměny zastupitelům a členům rady obce na rok 2008 ve stejné výši jako v roce 2007.

- přípravu projektu „Akumulační jímka Rohanov“ se žádostí o vhodný dotační titul.

- uzavřít smlouvu o kontokorentním úvěru s ČSOB Prachatice za podmínek dle předložené nabídky přednesené starostou obce /dle bodu č.10/.

- v případě potřeby jednat s ČSOB o poskytnutí krátkodobých úvěrů na předfinancování a dofinancování úspěšných projektů EU.

- poplatky za využívání víceúčelového hřiště u školy pro sezónu 2008 /dle bodu č.12 /

- jednat se ZOD Vacov o směně objektu kravína ve Vlkonicích za pozemky obce v areálu družstva k.ú. Miřetice.

- návrhy stavební komise předložené stavebním technikem /dle bodu č.15/, včetně návrhu nepořizovat změnu regulačního plánu Tejmlov.

II. ZO bere na vědomí :

- zprávu p. Blatné o činnosti obecní knihovny v roce 2007.

 

Hlasování : pro 13, proti 0, zdržel se 0.

           

                   Zapsal:                    Jana Blatná                   Dne: 27.03.2008

                   Ověřili:                   Ing. J.Zloch

                                      Mir.Blahout

                                      starosta obce