Zasedání ZO č. 9 ze dne 26.06.2008.

 

Zasedání zastupitelstva obce

                        Číslo:                        9

                        Datum:                        26.06.2008

            Zápis:

                Program:

1.      Zahájení.

2.      Volba pracovních komisí.

3.       Návrh programu jednání.

4.       Kontrola usnesení ZO č. 8.

5.       Přezkum hospodaření za rok 2007, závěrečný účet za rok 2007.

6.       ZŠ v obci.

7.       Revitalizace nám. Vacov (II.etapa), s výstavbou multifunkčního objektu občanské vybavenosti.

8.      Projekt rekonstrukce a modernizace MK – II. etapa.

9.      Stavební komise.

10. Pořízení mulčovače.

11. Chance in natura (2007-2013), zastupování v MAS.

12. Oslavy výročí Karla Klostermanna.

13. Dodatek ke smlouvě o dílo.

14. Různé.

K bodu 1:  

Jednání zahájil starosta obce, přivítal přítomné, sdělil, že zápis z minulého zastupitelstva byl ověřen a je k nahlédnutí u zapisovatelky. Přítomno je 10 členů ZO, 5 je omluveno, zastupitelstvo je usnášení schopné.

 

K bodu 2:

Návrhová komise -   Ing. V. Frič, Ing. J. Zloch, M. Moutelík

Hlasování : pro 10, proti 0, zdržel se 0.

Návrh ověřovatelů – MVDr. Roučka, F.Patera

Hlasování pro 10, proti 0, zdržel se 0.

                       

K bodu 3 : Starosta obce přednesl návrh programu jednání.

Hlasování : pro 10, proti 0, zdržel se 0.

 

K bodu 4 : 

Starosta – v usnesení č. 8 ZO nebyl ukládací bod.

 

K bodu 5 : 

Návrh závěrečného účtu předložila A.Máchová.

Zastupitelstvo obce Vacov projednalo závěrečný účet obce Vacov za rok 2007 / podklady viz příloha ZO č. 8 z 27.03.2008 / a zprávu o přezkumu hospodaření /viz příloha č.1/ (vyvěšeno 02.06.2008 sejmuto 27.06.2008) bez výhrad.

 Hlasování o závěrečném účtu : pro 10, proti 0, zdržel se 0.

K bodu 6 : Ředitel ZŠ a MŠ Vacov předložil radě obce návrh možných modelů ZŠ na školní rok 2008/2009. RO doporučuje zachovat stávající osmitřídní model se zástupcem ředitele. Předloženo k vyjádření zastupitelstvu obce. Obec se musí zavázat, že doplatí rozdíl mezi normativem a skutečnými náklady na mzdy.

ZO souhlasí s navrženým modelem a dofinancováním nákladů na mzdy mezi normativem a skutečnými náklady vyplývajícími z tohoto modelu.

Hlasování : pro 10, proti 0, zdržel se 0.

K bodu 7 :   V současnosti jsou zpracovávány podklady pro projekt revitalizace náměstí Vacov - II.etapa s výstavbou objektu pro občanskou vybavenost. Nutno sladit s podmínkami příslušného dotačního programu.

Předpokládá se demolice obou stávajících budov, ordinace by byly přemístěny do objektu ZS /záměr rekonstrukce/, náhradní byty jsou též k dispozici.

Podrobnější podklady   budou předloženy na předpokládaném červencovém zastupitelstvu.

Hlasování : pro 10, proti 0, zdržel se 0.

K bodu 8 :

Souhlas se zpracováním projektu na rekonstrukci a modernizaci MK - II. etapa. Na první etapu byla již podána žádost o dotaci.

Hlasování : pro 10, proti 0, zdržel se 0.

K bodu 9 :  Stavební komise po projednání v RO předkládá Zastupitelstvu obce Vacov     následující návrhy   :

-         bezúplatný převod od PF ČR části pozemku p.č. 53/8 v k.ú.Miřetice u Vacova o výměře cca 25 m2 (bude upřesněno geometrickým zaměřením) nacházejícího se pod stavbou chodníku a místní komunikace.

-         úplatný převod od PF ČR části pozemku p.č. 53/8 – zahrada k.ú.Miřetice u Vacova o výměře cca 279 m2 (bude upřesněno geometrickým zaměřením) z důvodu budoucího zařazení do změny územního plánu jako veřejně prospěšná stavba pro dopravní vybavenost.

Hlasování : pro 10, proti 0, zdržel se 0.

K bodu 10 :    

Starosta informoval zastupitelstvo o krádeži traktoru a mulčovače. Mulčovač byl na leasing, nebyl ve vlastnictví obce. Pokud se bude řešit vyrovnání, tak dostane peníze leasingová společnost a obec částečné vyrovnání za splátky. Byl placen přibližně 1 rok. Obec potřebuje nutně provést posekání trávy kolem MK. Zapůjčení traktoru předběžně přislíbeno Ing. Vlčkem, Elektrostav Strakonice. Starosta žádá o souhlas se zakoupením mulčovače formou leasingu od firmy Milistefer – AGROM Strakonice.

Hlasování pro uzavření nové leasingové smlouvy na nákup Mulčovače MU-H/S:

pro 10, proti 0, zdržel se 0.

K bodu 11 : 

Starosta požádal zastupitele o souhlas se zastupováním obce v MAS občanského sdružení CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP se sídlem ve Vlachově Březí. Členství vytváří pro obec možnosti čerpání dotací z programu rozvoje venkova (SZIF) a stejně tak pro podnikatele v obci, kteří splní podmínky dotačních programů.

Hlasování : pro 10, proti 0, zdržel se 0.

K bodu 12: 

160. výročí narození Karla Klostermanna – obec bude usilovat o dotaci na oslavu tohoto výročí, která by se měla konat na Javorníku. Cílem je renovace sochy K.Klostermanna a stavební úpravy bezprostředního okolí. Dále požádat o dotaci na vlastní oslavy (hudbu, propagační materiály atd.).

Vzhledem k tomu, že se socha nachází na soukromém pozemku, starosta žádá zastupitele o souhlas k jednání s majitelem předmětného pozemku tak, aby došlo pokud možno k naplnění uvedeného záměru a stejně tak důstojným oslavám. Starosta navrhnul zástupci NF KK v zastupitelstvu MVDr. Roučkovi eventuelní součinnost při těchto oslavách. S ohledem na další akce je předběžně stanoveno datum na druhou polovinu září.

Hlasování : pro 10, proti 0, zdržel se 0.

 K bodu 13: 

 Dokončuje se stavba domu s chráněnými byty. Obec doposud hradí veškeré faktury bez potřeby úvěru. Vzhledem ke změně DPH od roku 2008 je nutno zpracovat dodatek ke smlouvě o dílo na výstavbu tohoto domu (navýšení cca o 120 tisíc Kč). Starosta požádal zastupitele o souhlas s posunem termínu dokončení do 30.09.2008.Důvodem je zejména dofinancování z vlastních prostředků a časová rezerva s ohledem na dodržení podmínek dotace.

Hlasování : pro 10, proti 0, zdržel se 0.

 K bodu 14: 

 -         dědictví po paní Margitě Mrázové : obec neuspěla ani u odvolacího soudu, dědila pouze dědička ze zákona.

-         MK Čábuze : okresní soud uložil geometrické zaměření této komunikace, kauza nadále pokračuje.

-         obec získala další finanční prostředky z grantů KÚ Jč (vodojem B.Hora, webové stránky obce, autobusová čekárna Javorina), z POV na osvětlení, rekonstrukce VO - snižování spotřeby.

-          Budova čp. 25, bývalý SVAZARM. Došla jedna žádost o pronájem za účelem provozování autoopravárenství. Zatím neřešeno.

-         pokračováno na projektech akumulační nádrž Rohanov, rekonstrukce ČOV Vlkonice.

-         Příprava zóny pro bydlení Pod dubem – proběhlo územní řízení, hledány možnosti získání dotace na tuto finančně náročnou akci.

-         Starosta popřál všem pěknou dovolenou.

Hlasování : pro 10, proti 0, zdržel se 0.

           

 

 

Usnesení č. 9 Zastupitelstva obce Vacov

ze dne 26.6.2008

I. ZO schvaluje :

1)     hospodaření obce a závěrečný účet za rok 2007 včetně zprávy auditorů Krajského úřadu v Českých Budějovicích o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2007 bez výhrad.

2)     Výjimku z počtu žáků ZŠ Vacov pro školní rok 2008/2009, 8-mi třídní model ZŠ a MŠ Vacov se zástupcem ředitele, doplacení potřebných mzdových nákladů.

3)     zpracování projektu pro podání žádosti o dotační titul na revitalizaci náměstí obce Vacov II. etapa.

4)     zpracování projektu na rekonstrukci a modernizaci místních komunikací II. etapa.

5)     převod části pozemku p.č. 53/8 v k.ú. Miřetice od PF ČR:

·        Výměra 25 m2 – bezúplatně

·        Výměra 279 m2 – úplatně

6)     nákup Mulčovače MU-H/S v ceně cca 190.000 Kč jako náhradu za odcizený formou leasingové smlouvy od firmy Milistefer – AGROM Strakonice.

7)     záměr renovace sochy K. Klostermanna na Javorníku včetně stavebních úprav bezprostředního okolí s ohledem na možnost získání dotačních prostředků (včetně dot. Prostředků na důstojné oslavy 160. výročí narození K.Klostermanna).

8)     uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na zhotovení domu s chráněnými byty ve Vacově s navýšením rozpočtu stavby o rozdíl v DPH (cca 120 tisíc Kč) a posunutí termínu dokončení tohoto domu pro seniory do 30.9.2008.

II. ZO zmocňuje :

1)     starostu pana Miroslava Roučku k zastupování obce v MAS občanském sdružení CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP se sídlem ve Vlachově Březí.

2)     starostu k jednání s majitelem nemovitosti - pozemku p.č. 183/5 k.ú. Javorník u Stach na kterém se nachází socha K.Klostermanna o schváleném záměru a uzavření smlouvy, která umožní žádat o dotační prostředky.

                   Zapsal:                    Hana Daňhová                   Dne: 26.06.2008

                   Ověřili:                   MVDr. F.Roučka

                                      František Patera

                                      starosta obce