Zasedání ZO č. 10 ze dne 17.07.2008.

 

Zasedání zastupitelstva obce

                        Číslo:                       10

                        Datum:                        17.07.2008

            Zápis:

Program:       

1.      Zahájení

2.      Volba pracovních komisí

3.      Návrh programu jednání

4.      Kontrola usnesení ZO č. 9

5.      Změna ÚP SÚ Vacov č. 3

6.      Ustanovení komise pro výběr uchazečů do chráněných bytů

7.      Petice za zachování původního prostředí a rázu obce Rohanov

8.      Studie revitalizace náměstí Vacov – II. etapa

9.      Různé

 

K bodu 1:  

Jednání zahájil starosta obce, přivítal přítomné, sdělil, že zápis z minulého zastupitelstva byl ověřen a je k nahlédnutí u zapisovatelky. Přítomno je 10 členů ZO, 2 jsou omluveni, zastupitelstvo je usnášení schopné.

 

K bodu 2:

Návrhová komise -   ing. Roučková, F. Česánek, Mgr. S. Mauric

Hlasování : pro 10, proti 0, zdržel se 0.

Návrh ověřovatelů – MVDr. F. Roučka, M. Blahout

Hlasování pro 10, proti 0, zdržel se 0.

                       

K bodu 3 : Starosta obce přednesl návrh programu jednání.

 

K bodu 4 : 

Starosta – v usnesení č.9 ZO nebyl ukládací bod.

K bodu 5 : 

St. technik – návrh na schválení opatření obecné povahy č. 1/2008 – tj. vydání změny č.3 územního plánu sídelního útvaru Vacov. Změna č.3 ÚP SÚ Vacov vymezuje nové funkční plochy, celkem osm,

Přišel ing. Frič

příl. č. 1 – návrh na usnesení

Hlasování : pro 11, proti 0, zdržel se 0.

Přišel P. Špalek

 

K bodu 6 : 

Návrh komise pro výběr uchazečů do domu s chráněnými byty: Ing. Roučková, M. Moutelík, Fr. Patera.

Hlasování : pro 9, proti 0, zdrželi se 3.

K bodu 7 :  

V Rohanově je plánována výstavba 19 domů, již vydáno stavební povolení. Na obec nyní dodána petice proti plánované výstavbě. Předložena zastupitelům.

ZO bere petici na vědomí

Hlasování : pro 12, proti 0, zdržel se 0.

K bodu 8 :

Studie revitalizace náměstí – II.etapa. Do 11.8.2008 je nutný územní souhlas, předložena studie - zóna parková, dětský koutek, kašna s fontánou, multifunkční budova občanské vybavenosti.

Připomínky

-         změnit umístění dětského koutku

-         sedlová střecha

-         brouzdaliště eventuelně zmenšit

-         chodník podél komunikace

-         úprava umístění budovy

Hlasování o materiálovém řešení budovy.

klasické materiály /dřevo,kamen, tašky/

Hlasování : pro 2, proti 0, zdržel se 10.

moderní materiály

Hlasování : pro 6, proti 0, zdržel se 6.

architekt vybere sám vhodné materiály podle navrženého stylu budovy

Hlasování : pro 10, proti 0, zdržel se 2.

 

Souhlas s předloženou studií s výše uvedenými úpravami.

Hlasování : pro 12, proti 0, zdržel se 0.

K bodu 9 : Různé.

 

Starosta informoval zastupitele

-         zápůjčka traktoru od fy Elektrostav Strakonice pozdržena (vznikl nepředvítatelný problém), bude vyřešeno v nejbližší době

-         Regionální operační program – žádosti nebyly úspěšné

 

 

Usnesení č. 10 Zastupitelstva obce Vacov

ze dne 17.7.2008

I. ZO schvaluje

1)      komisi pro výběr žadatelů do chráněných bytů ve Vacově ve složení ing. Roučková, M. Moutelík, Fr. Patera

2)      předloženou studii revitalizace náměstí Vacov – II. etapa, s výstavbou multifunkčního objektu občanské vybavenosti

II. ZO bere na vědomí

1)      dokumentaci návrhu změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru obce Vacov

2)      petici za zachování původního prostředí a rázu obce Rohanov

III. ZO konstatuje

            že návrh změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru obce Vacov není v rozporu s Politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů, že není v rozporu s výsledky řešení, rozporů, protože k nim nedošlo a není po dopracování v rozporu se stanoviskem Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, ze dne 9.5.2008 pod čj.: KUJCK 13537/2008 OREG/2

IV. ZO vydává

            v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona a §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, změnu č.3 územního plánu sídelního útvaru obce Vacov formou opatření obecné povahy č.1/2008 v rozsahu 2 strany textu a 17 stran odůvodnění, 9 výkresů

V. ZO ukládá

            Miroslavu Roučkovi, starostovi obce Vacov, zajistit prostřednictvím pořizovatele:

a)      4x vyhotovení územně plánovací dokumentace a poskytnutí změny č. 3 ÚPNSÚ Vacov, opatřené záznamem o účinnosti, příslušnému stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu

b)      uložení dokumentace změny č. 3 ÚPNSÚ Vacov

c)      zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup o změně č. 3 ÚPNSÚ Vacov

 

Hlasování : pro 12, proti 0, zdržel se 0.

 

Zapsal:        J. Blatná                             Dne: 17.7.2008

Ověřili:        M. Roučka

                   M. Blahout

                   MVDr. F. Roučka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení č. 10 Zastupitelstva obce Vacov

ze dne 17.7.2008

Zastupitelstvo obce Vacov, jako věcně příslušný správní orgán podle !6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),

 

I. bere na vědomí

           

            dokumentaci návrhu změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru obce Vacov

II. konstatuje

            že návrh změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru obce Vacov není v rozporu s Politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů, že není v rozporu s výsledky řešení, rozporů, protože k nim nedošlo a není po dopracování v rozporu se stanoviskem Krajského úřadu – Jihočeský kraj, odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, ze dne 9.5.2008 pod čj.: KUJCK 13537/2008 OREG/2

III. vydává

            v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona a §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, změnu č.3 územního plánu sídelního útvaru obce Vacov formou opatření obecné povahy č.1/2008 v rozsahu 2 strany textu a 17 stran odůvodnění, 9 výkresů

IV. ukládá

            Miroslavu Roučkovi, starostovi obce Vacov, zajistit prostřednictvím pořizovatele:

d)      4x vyhotovení územně plánovací dokumentace a poskytnutí změny č. 3 ÚPNSÚ Vacov, opatřené záznamem o účinnosti, příslušnému stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a krajskému úřadu

e)      uložení dokumentace změny č. 3 ÚPNSÚ Vacov

f)        zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup o změně č. 3 ÚPNSÚ Vacov

 

Hlasování : pro 12, proti 0, zdržel se 0.

 

                           

                   Zapsal:            J. Blatná                   Dne: 17.7.2008

                   Ověřili:                   M.Roučka

                                      M. Blahout

                                      MVDr. F. Roučka