Historie rozhledny na Javorníku

Z řady svých planin, vrcholů a svahů se nám jeví Šumava jako nedostižná krasavice, která svou půvabnou a líbeznou tvář mění ráda v proměnách času. Je však, nebo spíše donedávna bylo, na ní jediné místo, z něhož ji přehlédneme v celé její spanilé kráse - a to je vrchol Javorníku. Téměř celé století mu patřilo toto prvenství, za něž vděčí své šťastné poloze. Jako nejvyšší vrchol žďánovské vrchoviny (1089,7 m n.m.) leží přímo v centru Šumavy a jeho rozhledna nám umožňovala kruhový rozhled nejen po Šumavě, ale i po části jejího podhůří, zejména pak po hraničním hřebenu od severozápadního Ostrého, přes Jezerní stěnu, Polomy, Žďánidla, Poledník, bavorský Javor, Falkenstein, Roklan, naši Černou horu a dále až po jihovýchodní Třístoličník, Knížecí stolec a Kleť v Blanském lese.

K.Klostermann a Javorník

Javorník byl objeven spisovatelem Šumavy - Karlem Klostermannem, který měl rád jeho tehdy hluboké lesy a samoty. Na svých častých toulkách procházel celou královskou rychtu stašskou a zamiloval si její horaly. Velmi rád vystupoval na vrchol Javorníku, aby se pokochal pohledem na své milované hory, zejména na jejich výsek ohraničený Antýglem, Roklanem a Černou horou. Tehdy byl Javorník od světa dokonale odloučenou vískou. S okolím jej spojovala bídná, přívaly často vymletá cesta.

První snahy

K Javorníku jako místu jedinečného rozhledu jej pojilo pouto tak silné, že vyústilo přáním, aby na jeho vrcholu byla postavena rozhledna. Pro svůj záměr získal na počátku 20.století několik svých šumavských přátel, zejména profesora V.Zeithamera a J.Šafhausera, kteří s velkým elánem připravovali realizaci tohoto nápadu. Je možno bez nadsázky říci, že žádná ze tří šumavských rozhleden (Pancíř, Libín, Javorník) nemá tak pohnutou historii jako tato. Její vznik je předznamenán dvěma časovými mezníky, počátek obou světových válek.

První pokus o stavbu

Dramatičnost prvního pokusu postavit rozhlednu vyplývá z písemné zprávy Šafhauserovy : 26.7.1914 byla svolána schůze přátel spisovatele Klostermanna, aby se dojednaly poslední podrobnosti k započetí stavby dřevěné rozhledny. Jakékoliv jednání bylo zmařeno, neboť byla vyhlášena mobilizace. Sám spisovatel v jednom vyprávění líčí četné zástupy Šumavanů, kteří v onen slavnostní den do Stach přišly, ale jen několik set jich vystoupilo na vrchol Javorníka. V meziválečném období se aktivit ujala Kašperskohorská skupina Národní jednoty pošumavské, která založila Výbor pro zbudování rozhledny na Javorníku. Ten svou propagací této myšlenky a usilovnou prací trpělivě postupoval vpřed. V cestě stály i nepředvídané překážky. Složité poměry a nedostatek financí oddalovaly stavbu. Ve spolupráci s Klubem českých turistů v Sušici byla uspořádána velká sbírková akce, která vynesla téměř 4.000 Kč. Přes problémy majetkoprávní (původní majitel kníže Schwarzenberk uvolnil bezplatně pozemek, kámen v lese a 50% slevu na stavební dříví), po letech strádání a neúnavné práce spojené i s malichernou řevnivostí stavební fond utěšeně rostl.

Stavba rozhledny

Původní projekt dřevěné rozhledy s chatičkou byl z důvodů bezpečnostních a trvanlivosti stavby změněn na projekt rozhledny kamenné, a byl schválen nejvyššími orgány. Okres strakonický, který se koupí stal novým vlastníkem polesí přečínského splnil původní úlevy knížete Schwarzenberka, ministerstvo sociální péče povolilo příspěvek na stavbu z důvodu produktivní péče o nezaměstnané a Výbor pro zbudování rozhledny vypsal v květnu roku 1938 veřejnou soutěž na stavbu. Z konkurzu, v němž byly podány tři návrhy vyšel vítězně sušický stavitel Karel Houra. Nepochybně proto, že tento mladý muž dokázal na Svatoboru nad Sušicí postavit kamennou kruhovou rozhlednu 31 m vysokou za pouhé tři měsíce. Javornická rozhledna jím byla koncipována jako 18,5 m vysoká symbolicky obranná věž čtvercového půdorysu. Toto symbolické pojetí zapadalo do celkové atmosféry naší země té doby, kde se urychleně v pohraničních horách budovaly pevnůstky a opevnění. Javornická mládež postavila od hlavní silnice přes pastviny k rozhledně 1 km dlouhou silničku. Kvalitní písek z Otavy se navážel silnicí, která stoupá od Strašína a protíná Javorník. Protože serpentinami klesá opět ke Stachům, byla nazývána českým Semeringem.

Zahájení stavby

21.června 1938 bylo započato s výkopem základů ve skále. Byly navíc ještě zpevněny betonovou deskou. Do východní zdi pod úrovní prvního patra byly vloženy opracované kvádry se jmény obcí, které je darovaly: Javorník, Nezdice, Strašín, Úbislav a Stachy a celý dekorační kvádrový pás dar města Sušice. Celá mohutná věž byla stavěna osmi zedníky a osmi pomocnými dělníky, kteří denně dojížděli na kolech ze Strašína, a tak zdolávali výškový rozdíl 400 m a vzdálenost 14 km. Pro zajímavost - denní mzda zedníka 20 Kč, pomocníka 12 Kč a celkové náklady na stavbu činily 90.000 Kč. Rozhledna je tvaru čtvercového, vybudovaná z pevného kvádrového žulového zdiva, opatřeného ochranou stálou omítkou. Bohužel, z důvodů finančních nebyla vybudována současně s rozhlednou i plánovaná chata, kde by se mohl turista občerstvit popř.nocovat. Prozatímně byla k rozhledně přistavěna zasklená dřevěná veranda s čekárnou.

Dokončení

Za slunného srpnového dne (28.srpna 1938) byla slavnostně zpřístupněna a její otevření se stalo manifestační národní poutí. Pamětní deska lapidárně hlásila, že byla postavena z podnětu Karla Klostermanna a z lásky k rodnému kraji.

2. světová válka

V roce 1939 došlo k odtržení Sudet, Šumava se ocitla v reichu a Javorník se stal nejvyšší horou v protektorátu. Týž rok byla pod lesem vybudována rotunda sv. Antonína. Původní pamětní deska byla z rozhledny počátkem okupace tajně odstraněna, uschována, neboť věž byla obsazena německým vojskem a sloužila jako protiletadlová pozorovatelna. Po znovuotevření byla deska s doplňujícím textem znova osazena. Po válce se stalo z Javorníku útulné turistické centrum.

Současnost

Bohužel, okolní smrky rozhlednu přerostly. Také její technický stav začal být postupem času neúnosný. A v současnosti jsme byli postaveni před problém jak situaci řešit. Po několika návrzích a pokusech zástupců obce Vacov (jejíž částí nyní Javorník je) stav rozhledny radikálně změnit se ukázalo, že samotná obec na takovéto aktivity nestačí.

Text: Mi-JA Tisk Javorník